Artikel 1. Definities

De definities hebben in het kader van deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:
1.1       Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden;
1.2       Overeenkomst: iedere overeenkomst van koop en/of verkoop en/of van dienstverlening of andersoortige overeenkomst die Center Tone Consultancy B.V. met cliënte of derde aangaat en alle daaruit voortvloeiende en/of mee samenhangende overeenkomsten en/of verbintenissen;
1.3       Medewerker / werknemer: een natuurlijke persoon die werkzaam is bij of verbonden is aan Center Tone Consultancy B.V., al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;
1.4       Opdracht: de overeenkomst van opdracht, waarbij Center Tone Consultancy B.V. zich jegens cliënte of derde verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten;
1.5       Overeenkomst: de overeenkomst, waarbij Center Tone Consultancy B.V. zich jegens cliënte of derde verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten;
1.6       Opdrachtgever / cliënte(n)/ derde(n): de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Center Tone Consultancy B.V. de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
1.7       Opdrachtnemer: Center Tone Consultancy B.V. nadat zij de overeenkomst of overeenkomst van opdracht heeft aanvaard. Alle opdrachten en/of overeenkomsten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor, niet door of vanwege een individuele medewerker, ongeacht of opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde medewerker of bepaalde medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;
1.8       Werkzaamheden: alle door Center Tone Consultancy B.V. ten behoeve van cliënte of derde uit te voeren werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door Center Tone Consultancy B.V. zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor Center Tone Consultancy B.V. voortvloeiende werkzaamheden;
1.9       Intellectuele Eigendom: een verzamelnaam voor onder andere het handelsnaamrecht en merkenrecht. In ieder geval valt onder deze definitie in deze Algemene Voorwaarden het registreren van merken en/of merknamen, het uitvoeren van onderzoek betreffende merken en/of merknamen, bewakingsdiensten betreffende merken en/of merknamen, beheerdiensten betreffende merken en/of merknamen en/of het uitvoeren van juridische diensten die betrekking hebben op merken en/of merknamen;
1.10     Dagen: alle kalenderdagen;1.11     Overmacht: elke van de wil van Center Tone Consultancy B.V. onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst te voorzien – daaronder begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werknemersuitsluiting, bedrijfsbezetting, transportmoeilijkheden, brand, en andere storingen in het bedrijf van Center Tone Consultancy B.V. of haar toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Center Tone Consultancy B.V. niet kan worden gevraagd;
1.12     Niet toe te rekenen tekortkoming: onder andere oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, staking, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door derde(n);
1.13     Center Tone Consultancy B.V.: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41133170.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1              Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Center Tone Consultancy B.V. zich verbindt of zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor cliënte of derde, alsmede op alle daaruit voor Center Tone Consultancy B.V. voortvloeiende werkzaamheden. Deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden zijn in ieder geval van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Center Tone Consultancy B.V. werkzaamheden en/of diensten verricht met betrekking tot intellectuele eigendommen.
2.2       Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in bijvoorbeeld een schriftelijke overeenkomst of opdrachtbevestiging. Deze instemming brengt nooit met zich mee dat de voorwaarden voor  cliënte of derde ook op andere overeenkomsten tussen Center Tone Consultancy B.V. en cliënte of derde van toepassing zijn.
2.3       Indien enige voorwaarde in deze Algemene Voorwaarden en in de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
2.4       Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is, blijven de overige bedingen in deze Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling(en) zal/zullen  worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling die de door de niet geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk, zal benaderen.
2.5       De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van cliënte of derde wordt door Center Tone Consultancy B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.6       Bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing, indien en voor zover dwingend rechtelijke voorschriften zich daartegen verzetten. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn geldt de voor Center Tone Consultancy B.V. gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.
2.7       Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.8       Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
3.1       Een opdracht, rechtsbetrekking of overeenkomst tussen Center Tone Consultancy B.V. en cliënte of derde komt tot stand op het moment dat cliënte of derde schriftelijk of mondeling Center Tone Consultancy B.V. een opdracht geeft voor het verrichten van enige diensten en Center Tone Consultancy B.V. deze opdracht accepteert dan wel indien Center Tone Consultancy B.V. uitdrukkelijk uitvoering geeft aan hetgeen is overeengekomen.
3.2       Ten aanzien van de werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en de omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de opdracht, rechtsbetrekking of overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.3       Een opdracht is slechts geldig indien akkoord is gegeven op de bevestiging van de opdracht door Center Tone Consultancy B.V. Bij een op maat gemaakte offerte voor speciale aanvragen vindt deze bevestiging door Center Tone Consultancy B.V. plaats nadat de offerte getekend retour is ontvangen van cliënte of derde. Indien de offerte een dienst op de website van Center Tone Consultancy B.V. betreft vindt aanvaarding door Center Tone Consultancy B.V. plaats door het verzenden van een e-mailbericht aan cliënte of derde.
3.4       Alle opdrachten gelden als uitsluitend aan Center Tone Consultancy B.V. gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling was dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
3.5       Offertes zijn steeds vrijblijvend.
Artikel 4 Annulering/wijziging van de opdracht
4.1       Center Tone Consultancy B.V., behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.
4.2       Annulering of wijziging van de overeenkomst door cliënte of derde geeft Center Tone Consultancy B.V. recht op vergoeding van gemaakte kosten, waaronder begrepen kosten voortvloeiende uit contractuele of andere verplichtingen jegens derden, een en ander schadevergoeding wegens winstderving. Cliënte of derde heeft een bedenktijd van 7 dagen om de opdracht te annuleren.Artikel 5 Prijzen
5.1       Overeengekomen prijzen zijn exclusief btw en heffingen, tenzij anders overeengekomen.
5.2       Center Tone Consultancy B.V. heeft het recht redelijke kostenstijgingen door te berekenen. Center Tone Consultancy B.V. zal cliënte of derde schriftelijk van deze doorberekening op de hoogte stellen.
5.3       Center Tone Consultancy B.V. is gerechtigd om – indien Center Tone Consultancy B.V. dit noodzakelijk of wenselijk acht – voor de goede uitvoering van de haar verstrekte opdracht derden in te schakelen, waarvan de kosten aan cliënte of derde zullen worden doorberekend.
5.4       De honorering van de door Center Tone Consultancy B.V. te verrichten werkzaamheden geschiedt:
a. voor kosten van tussenkomst bij registraties en andere aantekeningen in een erkend register, waaronder het opstellen van de daarvoor verschuldigde taxen, retributie(s) en eventuele honoraria van buitenlandse agenten/correspondenten: volgens vaste tarieven (excl. btw), dan wel conform de door Center Tone Consultancy B.V. daarvoor specifieke geoffreerde bedragen;
b. voor andere dan de in 5.4.a genoemde werkzaamheden: op basis van de aan het overeengekomen bestede uren volgens een door Center Tone Consultancy B.V. vastgesteld uurtarief (excl. btw). De geldende tarieven zijn de tarieven die zijn vermeld in de meest recente tarievenlijsten of door Center Tone Consultancy B.V. aan opdrachtgever bevestigde prijzen.
5.5      In de tarieven zijn niet begrepen de van geval tot geval variërende kosten voor clichés, extra klassen, tekeningen, documentgegevens, registeruittreksels, legalisaties, vertalingen, kantoorkosten en verzendkosten. Evenmin zijn in deze tarieven begrepen de kosten die na indiening van formulieren voor aanvraag/depot kunnen ontstaan wegens publicatie, verlenging, weigering, onderhandelingen met derden of andere werkzaamheden, zoals kosten welke voortvloeien uit ambtshalve bezwaren of wegens opposities van derden tegen de aanvrager. Deze kosten worden separaat doorbelast aan cliënte of derde. Door Center Tone Consultancy B.V. aan de cliënte of derde verstrekte kostenbegrotingen hebben een indicatief en vrijblijvend karakter.Artikel 6. Levering van diensten
6.1       De levering van diensten kan ineens of in gedeelten geschieden ter keuze van Center Tone Consultancy B.V. Waar hieronder wordt gesproken van levering is mede begrepen de gedeeltelijke levering.

Artikel 7. Bewakingsservice
7.1       Bewakingsservice zal geschieden door middel van een membership. Het betreft een kalenderjaarabonnement dat loopt tot het einde van het betreffende jaar. Zonder schriftelijke opzegging voor het einde van het jaar door cliënte of derde zal het memberschip stilzwijgend voor weer een jaar worden voortgezet tegen de gebruikelijke betaling.
7.2       Ten aanzien van door Center Tone Consultancy B.V., dan wel via haar tussenkomst, te verrichten onderzoeken in verband met intellectuele eigendom wordt geen volledigheid door Center Tone Consultancy B.V. gegarandeerd, noch wordt enige andere garantie gegeven ten aanzien van de resultaten van dergelijke onderzoeken. In het geval van onderzoek is de taak van Center Tone Consultancy B.V. beperkt tot het onderzoeken van het intellectuele eigendom door het controleren van de erkende registers die door de betreffende autoriteiten openbaar zijn gemaakt.

Artikel 8 Overmacht
8.1       Indien Center Tone Consultancy B.V. door een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Center Tone Consultancy B.V. tot enige schadevergoeding – en ook vergoeding van eventueel genoten voordeel – jegens cliënte of derde is gehouden.
8.2       Een niet aan Center Tone Consultancy B.V. toe te rekenen tekortkoming wordt als blijvend aangemerkt indien de desbetreffende prestatie niet binnen een redelijke termijn na het intreden van de omstandigheden zal kunnen worden verricht.
8.3       Indien de prestatie wel binnen een redelijke termijn kan worden verricht is de tekortkoming niet blijvend en kan noch Center Tone Consultancy B.V., noch cliënte of derde de overeenkomst ontbinden. De verplichting van Center Tone Consultancy B.V. tot prestatie wordt opgeschort zonder dat Center Tone Consultancy B.V. jegens cliënte tot enige schade- of voordeel vergoeding gehouden is.
8.4       Center Tone Consultancy B.V., is steeds gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden c.q. verschotten welke ter uitoefening van de betreffende overeenkomst zijn verricht c.q. verschuldigd zijn geworden voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheden sprake was.

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden
9.1       Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen, dienen nota’s bij vooruitbetaling binnen 8 dagen na factuurdatum aan Center Tone Consultancy B.V. te worden betaald. Cliënte of derde doet uitdrukkelijk afstand van het recht op korting of schuldvergelijking. Indien cliënte of derde niet betaald heeft binnen de hierboven omschreven termijn zal cliënte of derde jegens Center Tone Consultancy B.V. van rechtswege in verzuim en gebreke zijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is. Voorts zal cliënte of derde van rechtswege en zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is reeds voor het verstrijken van vermelde betalingstermijn jegens Center Tone Consultancy B.V. in verzuim en gebreke zijn indien cliënte of derde surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement verklaard wordt.
9.2       De op de bank-/giroafschriften aangegeven valutadag wordt als de dag van betaling aangemerkt.
9.3       Elke nota of vordering wordt als een afzonderlijke vordering van Center Tone Consultancy B.V. op cliënte of derde beschouwd.
9.4       Indien cliënte of derde niet binnen de in artikel 9.1 genoemde termijn betaalt, is cliënte of derde door het enkele verloop van die termijn in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.
9.5       Tot meerdere zekerheid voor de betaling van al hetgeen door cliënte of derde aan Center Tone Consultancy B.V. verschuldigd is geworden dan wel verschuldigd zal worden verleent cliënte of derde door het verstrekken van de opdracht een eerste pandrecht aan Center Tone Consultancy B.V. op de door Center Tone Consultancy B.V. voor of namens cliënte of derde te deponeren intellectuele eigendom. De aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden door cliënte of derde zullen bewijs opleveren van het bestaan van dit pandrecht. Center Tone Consultancy B.V. zal gerechtigd zijn om in geval van verzuim van betaling door cliënte of derde dit pandrecht op kosten van cliënte of derde in de betreffende registers in te schrijven. Het pandrecht vervalt door betaling door cliënte of derde van al hetgeen cliënte of derde aan Center Tone Consultancy B.V. verschuldigd is. Center Tone Consultancy B.V. zal dan op kosten van cliënte of derde een eventuele inschrijving van het pandrecht intrekken.
9.6       In alle gevallen waarin cliënte of derde jegens Center Tone Consultancy B.V. in verzuim is, is van rechtswege het gevolg:
a.         Center Tone Consultancy B.V. is gerechtigd de afgeleverde diensten zonder meer terug te nemen en de opbrengst van de ter keuze van Center Tone Consultancy B.V. openbaar dan wel onderhands te verkopen goederen te verrekenen met al hetgeen cliënte of derde aan Center Tone Consultancy B.V. krachtens de overeenkomst verschuldigd is onverminderd de verplichting van cliënte of derde om het nadelige verschil aan te zuiveren;
b.         en onverminderd de verplichting van Center Tone Consultancy B.V. om een voordelig verschil aan cliënte of derde uit te keren.
c.         Over de hoofdsom dan wel een niet afgelost gedeelte van de hoofdsom is cliënte of derde vanaf de dag van het verzuim tot de dag der algehele voldoening aan Center Tone Consultancy B.V. rente verschuldigd, te berekenen naar een rentevoet van 5% bovenop de rente van het promessedisconto van de Nederlandse bank NV ten dage van het intreden van het verzuim, op jaarbasis, doch per dag opeisbaar.
d.         Cliënte of derde is aan Center Tone Consultancy B.V. verschuldigd alle wissel- en protestkosten almede de incassokosten die door de niet of niet-tijdige betaling worden veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten zijn door cliënte of derde verschuldigd zodra Center Tone Consultancy B.V. voor het uitstaande bedrag de hulp van een gerechtsdeurwaarder of een jurist/advocaat heeft ingeschakeld. De incassokosten bedragen tenminste 20% op de hoofdsom vermeerderd met rente met een minimum van € 230,-.

Artikel 10 Intellectuele eigendom
10.1     Het uitvoeren van de opdracht door Center Tone Consultancy B.V. houdt niet in de overdracht van de eigen intellectuele eigendomsrechten van Center Tone Consultancy B.V. die bij Center Tone Consultancy B.V. rusten. Alle eigen intellectuele eigendomsrechten van Center Tone Consultancy B.V. die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de werkzaamheden behoren toe aan Center Tone Consultancy B.V.
10.2     Het is cliënte of derde uitdrukkelijk verboden om de producten waarin eigen intellectuele eigendomsrechten van Center Tone Consultancy B.V. zelf zijn vervat – waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages, templates, macro’s en andere geestesproducten – te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
10.3     Het is cliënte of derde niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Center Tone Consultancy B.V. aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de werkzaamheden door Center Tone Consultancy B.V.Cliënte of derde zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 11 Kwaliteit van de diensten
11.1     Cliënte of derde zal de afgeleverde diensten onmiddellijk na levering controleren op eenvoudig te constateren gebreken, voordat hij tot gebruik overgaat. Eenmaal in gebruik genomen diensten worden geacht te beantwoorden aan de overeenkomst, tenzij de dienst een niet op eenvoudige wijze te constateren onzichtbaar gebrek blijkt te hebben.
11.2     Klachten over diensten geven nimmer het recht om betalingsverplichtingen op te schorten.
11.3     Cliënte of derde dient klachten ter zake de geleverde diensten schriftelijk aan Center Tone Consultancy B.V. mede te delen binnen 14 dagen nadat cliënte of derde het gebrek heeft ontdekt of had dienen te ontdekken. De klacht dient duidelijk en zo nauwkeurig mogelijk te worden beschreven.
11.4     Indien niet anders overeengekomen vervalt voorts ieder recht van cliënte of derde jegens Center Tone Consultancy B.V., betrekking hebbend op de mededeling dat de dienst niet aan de overeenkomst voldoet, indien:
– de hiervoor gestelde termijn voor mededeling niet in acht is genomen;
– cliënte of derde geen/onvoldoende medewerking verleent binnen een redelijke termijn ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
– cliënte of derde zelf of een derde wijzigingen heeft aangebracht na de acceptatie van de levering van de dienst;
– de klachten voor het eerst worden geuit nadat een periode van meer dan zes maanden sedert levering van de dienst is verstreken.
11.5     Ten aanzien van door Center Tone Consultancy B.V., dan wel via haar tussenkomst, te verrichten werkzaamheden met betrekking tot intellectuele eigendom wordt geen volledigheid door Center Tone Consultancy B.V. gegarandeerd, noch wordt enige andere garantie gegeven ten aanzien van de resultaten van dergelijke onderzoeken. Eventuele adviezen met betrekking tot intellectuele eigendom worden vrijblijvend door Center Tone Consultancy B.V. gegeven. De beslissing om een merk of model al dan niet te voeren of te doen voeren, alsmede alle andere beslissingen naar aanleiding van een onderzoek, worden volledig door en voor rekening en risico van cliënte of derde genomen.
11.6     In het geval van onderzoek is de taak van Center Tone Consultancy B.V. beperkt tot het onderzoeken van het intellectuele eigendom in de erkende registers die door de betreffende autoriteiten openbaar zijn gemaakt. Cliënte of derde dient zelf maatregelen te nemen voor marktonderzoeken en andere onderzoeken, die (mede) bepalend zijn of kunnen zijn voor de toelaatbaarheid c.q. beschikbaarheid van een intellectueel eigendom.
11.7     Bij verzoeken om een intellectueel eigendom in een erkend register te doen inschrijven is de taak van Center Tone Consultancy B.V. beperkt tot het (laten) opstellen van de benodigde documenten en het (doen) indienen hiervan bij de bevoegde autoriteiten. Cliënte of derde is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de tijdige en deugdelijke levering aan Center Tone Consultancy B.V. van alle door haar verzochte daarbij benodigde documenten, afdrukken en gegevens. In het bijzonder is Center Tone Consultancy B.V. niet gehouden vooraf op eigen initiatief handelingen te verrichten met betrekking tot de beschikbaarheid en/of toelaatbaarheid en/of beschermbaarheid van een intellectuele eigendom.
11.8     Bij bewaking van het intellectuele eigendom wordt geen garantie door Center Tone Consultancy B.V. gegeven ten aanzien van de volledigheid van de bewaking.
11.9     In geval een termijn wordt gesteld voor de indiening van documenten of gegevens, dan wel voor welke actie ook, zal Center Tone Consultancy B.V. naar beste vermogen de benodigde actie tijdig nemen. In alle gevallen geldt dat cliënte of derde verantwoordelijk is voor de tijdige levering van de benodigde documenten c.q. gegevens. Center Tone Consultancy B.V. is, bij gebreke aan duidelijke instructies van cliënte of derde, te allen tijde gerechtigd, doch nooit verplicht, naar eigen inzicht te handelen, zulks voor rekening en risico en op kosten van cliënte of derde. Cliënte of derde verleent hierbij daartoe een uitdrukkelijke volmacht. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal Center Tone Consultancy B.V. niet verplicht zijn de haar opgedragen werkzaamheden voor of op een bepaald tijdstip te verrichten.
11.10   In het geval van vernieuwingen van registraties van merken of modellen of andere handelingen die nodig zijn voor het in standhouden van rechten zal Center Tone Consultancy B.V. trachten cliënte of derde aan de betreffende termijn te herinneren. Cliënte of derde is echter zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van dergelijke termijnen. Cliënte of derde is verplicht om een eventuele adreswijziging onmiddellijk aan Center Tone Consultancy B.V. door te geven. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen, geldt ten aanzien van zogenaamde door het erkende register verrichte ambtelijk onderzoeken dat deze een zuiver (door het erkende register bepaald) informatief karakter hebben en dat Center Tone Consultancy B.V. geen enkele verantwoording kan nemen voor de volledigheid van deze onderzoeken. Eventuele beoordeling van deze onderzoeken vindt geheel vrijblijvend plaats.
11.11   Termijnen zijn afhankelijk van de situatie. Center Tone Consultancy B.V. stelt alles in werking om alle diensten zo spoedig mogelijk af te ronden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaringen
12.1          Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal Center Tone Consultancy B.V. alle redelijkerwijs van Center Tone Consultancy B.V. te verwachten zorg en bekwaamheid aanwenden. Center Tone Consultancy B.V. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook doordat zij is uitgegaan van door cliënte of derde verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Center Tone Consultancy B.V. kenbaar behoorde te zijn.
12.2          Center Tone Consultancy B.V. is niet aansprakelijk voor weigering van intellectuele eigendommen.
12.3          Center Tone Consultancy B.V. is niet aansprakelijk voor alle door cliënte of derde geleden directe of indirecte schade, gevolgschade daaronder begrepen, die verband houdt met een tekortkoming door Center Tone Consultancy B.V. dan wel door Center Tone Consultancy B.V. ingeschakelde personen in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.
12.4          Indien Center Tone Consultancy B.V., met inachtneming van het voorgaande, aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs-)aansprakelijkheidsverzekering van Center Tone Consultancy B.V. voor uitkering in aanmerking komt. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal twee maal het factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst, zulks te allen tijde met een maximum van €5000,- voor cliënten of derde(n) gevestigd in Nederland en een maximum van €10.000,- voor cliënten of derde(n) gevestigd in een ander land dan Nederland.
12.5          Indien cliënte of derde door Center Tone Consultancy B.V. geleverde diensten doorverkoopt of uit (mede) door Center Tone Consultancy B.V. geleverde diensten nieuwe zaken vormt en die doorverkoopt, is hij verplicht zich adequaat tegen het productaansprakelijkheidsrisico van artikel 6:185 BW te verzekeren. Op het eerste verzoek van Center Tone Consultancy B.V. zal cliënte of derde aan Center Tone Consultancy B.V. een kopie van de desbetreffende polis doen toekomen.
12.6          Cliënte of derde is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Center Tone Consultancy B.V. heeft het recht om de schade ongedaan te maken en/of te beperken door herstel en/of verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden.
12.7          Cliënte of derde vrijwaart Center Tone Consultancy B.V. tegen alle aanspraken van derden, waarvoor Center Tone Consultancy B.V. krachtens het voorgaande niet aansprakelijk is.
12.8     De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van Center Tone Consultancy B.V. berust bij cliënte of derde. Cliënte of derde aanvaardt deze bewijslast.

Artikel 13 Ontbinding en annulering van de overeenkomst
13.1     In alle gevallen waarin Center Tone Consultancy B.V. met een schriftelijke verklaring een overeenkomst met cliënte of derde ontbindt, is cliënte of derde verplicht Center Tone Consultancy B.V. alle schade, kosten en winstderving te vergoeden en reeds door Center Tone Consultancy B.V. geleverde stukken aan Center Tone Consultancy B.V. te retourneren. De zaken blijven voor risico van cliënte of derde totdat Center Tone Consultancy B.V. deze heeft ontvangen en goedgekeurd. De verplichting tot vergoeding van schade en winstderving geldt niet indien Center Tone Consultancy B.V. de overeenkomst op grond van het bepaalde in artikel 8 wegens blijvende aan Center Tone Consultancy B.V. niet toe te rekenen tekortkoming heeft ontbonden.
13.2     Tussentijdse opzegging van de overeenkomst door cliënte of derde kan slechts geschieden indien Center Tone Consultancy B.V. aan deze tussentijdse opzegging wil meewerken.
13.3     Indien de overeenkomst door cliënte of derde tussentijds wordt opgezegd is cliënte of derde, tenzij anders is bepaald, een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd, zulks onverminderd het recht van Center Tone Consultancy B.V. om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij tussentijdse opzegging door cliënte of derde zal Center Tone Consultancy B.V. in principe geen geld retourneren echter bij aankoop van een registratiepakket zoals vermeld op de website van Center Tone Consultancy B.V. bestaat er geen mogelijkheid tot teruggave van diensten maar zal verrekening plaatsvinden van de reeds verrichte werkzaamheden.
Artikel 14 Uitvoering werkzaamheden
14.1     Center Tone Consultancy B.V. voert de werkzaamheden uit naar beste kunnen en met in achtneming  van de toepasselijke wet- en regelgeving.
14.2     Center Tone Consultancy B.V. bepaalt de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd en door welke medewerker(s).
14.3     Center Tone Consultancy B.V. heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door Center Tone Consultancy B.V. aan te wijzen derde.

Artikel 15 Opschortingsrecht
15.1     Indien cliënte of derde niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem voortvloeit uit deze of enigen andere met Center Tone Consultancy B.V. gesloten overeenkomst alsmede ingeval van faillissement of surseance van betaling of liquidatie van het bedrijf van cliënte of derde wordt cliënte of derde geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Center Tone Consultancy B.V. het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat aan die verplichting is voldaan of de overeenkomst, vergoeding te vorderen van kosten, schaden en interesten. Ingeval Center Tone Consultancy B.V. de uitvoering van de overeenkomst opschort dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, is iedere vordering welke zij heeft of krijgt op cliënte of derde dadelijk en ineens opeisbaar.
15.2    Cliënte of derde is gehouden Center Tone Consultancy B.V. onmiddellijk te informeren indien zich (één van de) in artikel 15.1 genoemde omstandigheden voordoe(t)(n), dan wel indien sprake is van overmacht op basis waarvan cliënte of derde zijn verplichtingen jegens Center Tone Consultancy B.V. niet kan nakomen dan wel geen informatie kan verstrekken over feiten en omstandigheden die (mede) van invloed zijn op de beoordeling van een situatie waarover Center Tone Consultancy B.V. advies zal geven.

Artikel 16 Elektronische communicatie
16.1                 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen Center Tone Consultancy B.V. en cliënte of derde door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
16.2     Center Tone Consultancy B.V. en cliënte of derde zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
16.3     Zowel Center Tone Consultancy B.V. als cliënte of derde zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
16.4     De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

Artikel 17 Bewijs
17.1     Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen uitmet Center Tone Consultancy B.V. gesloten overeenkomsten zijn – behoudens tegenbewijs met alle middelen – administratieve gegevens van Center Tone Consultancy B.V. beslissend.
17.2     Behoudens tegenbewijs met alle middelen geldt tussen cliënte of derde en Center Tone Consultancy B.V. de op de factuur en/of offerte vermelde informatie als juist.

Artikel 18 Overige bepalingen
18.1     Indien Center Tone Consultancy B.V. op locatie van cliënte of derde werkzaamheden verricht, draagt cliënte of derde zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde Arbonormen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Cliënte of derde dient er voor zorg te dragen dat Center Tone Consultancy B.V. in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Center Tone Consultancy B.V. noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is cliënte of derde verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures.
18.2     Cliënte of derde zal geen bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken medewerkers aannemen of benaderen om bij cliënte of derde, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van cliënte of derde, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 24 maanden daarna.

Artikel 19 Toepasselijk recht
19.1     Op alle met Center Tone Consultancy B.V. gesloten overeenkomsten of daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 Plaats van uitvoering
20.1     De overeenkomsten worden geacht te zijn uitgevoerd in de plaats van vestiging van Center Tone Consultancy B.V., zijnde Berkel en Rodenrijs.

Artikel 21 Wijziging
21.1     Center Tone Consultancy B.V. is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde bepaling(en) treedt/treden in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. Op de website van Center Tone Consultancy B.V. zal na het moment van wijziging een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden te lezen en downloaden zijn.

Artikel 22 Inwerkingtreding
22.1     Deze Algemene Voorwaarden worden van kracht met ingang van 01 juni 2014.

Artikel 23 Reparatieclausule nietigheden
23.1     Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit de onderliggende opdracht/overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst.
23.2     Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
23.3    Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.